^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Прикладна механіка»

Другого рівня вищої освіти

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Кваліфікація: Магістр

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ

РАДОЮ

(протокол №_3_від "_26_" ___04___ 2016 р.)

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня 2016 р.

Ректор ___________ / Ясній П.В. /

Тернопіль 2016 р.
ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою спеціальності 131 «Прикладна механіка» у складі:

 1. Пулька Чеслав Вікторович – д.т.н., професор, професор кафедри технології та обладнання зварювального виробництва – голова робочої групи.
 2. Підгурський Микола Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології та обладнання зварювального виробництва.
 3. Пилипець Михайло Ількович – д.т.н., професор, завідувач кафедри технології машинобудування.
 4. Дячун Андрій Євгенович, к.т.н., доцент, доцент кафедри технології машинобудування.
  1. Профіль освітньої програми зі спеціальності


131"Прикладна механіка"

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра технології машинобудування

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу Магістр прикладної механіки, інженер-механік
Офіційна назва освітньої програми Освітня програма спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік 4 місяці
Наявність акредитації

˗             Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти)

˗             Україна

˗             Сертифікат про акредитацію РД-IV №2072267. Термін дії до 01.07.2024 р.

Цикл/рівень НРК України - 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF-LLL - 7 рівень
Передумови Наявність ступеня бакалавра
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми Термін дії до 01.07.2022 р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000484/op131m.pdf


2 - Мета освітньої програми
Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

13 «Механічна інженерія»

131 «Прикладна механіка»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131 «Прикладна механіка»

Ключові слова: виробництво, технологія, обладнання, дослідження

Особливості програми

Інтеграція загально-технічної, спеціальної технічної та технологічної підготовки для професійної діяльності в виробничо-технічних, технологічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують виробництво широкої номенклатури машин, експлуатацію та обслуговування технологічного обладнання та оснащення.

4 - Придатністьвипускників до

працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Начальники (інші керівники) і майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості;   інженери в машинобудуванні; інженери (інші галузі інженерної справи); наукові співробітники (прикладна механіка); викладачі середніх навчальних закладів; викладачі спеціалізованих навчальних закладів; викладачі університетів та вищих навчальних закладів.
Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 8 рівня HPK


5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

Пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) – за домінуючими методами та способами навчання.

Колективного та інтегративного навчання – за організаційними формами.

Позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці – за орієнтацією педагогічної взаємодії.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.  

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти, лабораторні звіти, презентації, звіти з практик та науково-дослідних робіт, атестаційний іспит.

6 - Програмні компетентності

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі прикладної механіки або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

1. Вміння вдосконалювати і розвивати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень; готовність до безперервного підвищення кваліфікації і професійного вдосконалення.

2. Здатність ефективно користуватися основними положеннями і методами природничих, гуманітарних, економічних, соціальних наук, необхідних для професійної діяльності.

3. Здатність самостійно опановувати нові методи досліджень в умовах зміни наукового і науково-виробничого профілю своєї професійної діяльності; здатність критично оцінювати свої переваги і недоліки.

4. Здатність ефективно і творчо користуватися навиками грамотного письма і усного мовлення, здатність до комунікацій в професійній діяльності, культура мовлення; здатність читати і розуміти науково-технічну літературу, спілкуватися в усній і письмовій формах іноземною мовою; здатність вільно спілкуватися в усній і письмовій формах на побутові, професійні та наукові теми іноземною мовою; вміння

готувати презентації, робити доповіді, писати статті та звіти з науково-дослідної роботи, в тому числі й іноземною мовою.

5. Здатність використовувати на практиці вміння і навички організації дослідних і проектних робіт, в управлінні колективом; використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності; здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність.

6. Знання основних нормативно-правових документів необхідних для професійної діяльності; здатність грамотно трактувати той чи інший документ; здатність ефективно використовувати нормативні правові документи для вирішення конкретних задач.

7. Володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання і переробки інформації; здатність до вибору найефективніших методів, способів і засобів отримання, зберігання і переробки інформації залежно від конкретних цілей і задач професійної діяльності; вміння ефективно використовувати технічні засоби комп’ютерних технологій як засіб управління інформацією.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

1. Вміння виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході професійної діяльності та залучати для їх вирішення відповідні методи та засоби; вміння критично аналізувати сучасні проблеми прикладної механіки з урахуванням потреб промисловості, сучасних досягнень науки та світових тенденцій розвитку техніки й технологій, вміння ставити завдання і розробляти програму дослідження, вибирати адекватні способи і методи вирішення теоретичних, прикладних і експериментальних задач, аналізувати, інтерпретувати, презентувати і застосовувати отримані результати.

2. Володіння методами проведення наукових досліджень і розрахунків, визначення техніко-економічної ефективності проведених досліджень і розробок; знання особливостей проведення науково-дослідних робіт в різних галузях промисловості, паливно-енергетичного комплексу, транспорту та будівництва; вміння вирішувати складні науково-технічні завдання, які для свого вивчення вимагають розробки і застосування математичних і комп’ютерних моделей, застосування програмних систем.

 

3. Вміння самостійно освоювати і застосовувати сучасні теорії, фізико-математичні та обчислювальні методи, нові системи комп’ютерної математики та системи комп’ютерного проектування і комп’ютерного інжинірингу (CAD/CAE-системи) для ефективного вирішення професійних задач; осмислене застосування локальних знань і готовність використовувати їх в практичній інженерній діяльності в умовах міжнародної професійної мобільності.

4. Вміння розробляти і оптимізувати сучасні наукомісткі технології в різних галузях прикладної механіки з урахуванням економічних і екологічних вимог; знання особливостей побудови та функціонування сучасних автоматизованих виробництв; вміння самостійно адаптувати та впроваджувати сучасні наукомісткі комп’ютерні технології прикладної механіки для вирішення складних науково-технічних задач розроблення технологій та створення техніки нового покоління.

5. Вміння формулювати технічні завдання і застосовувати програмні системи комп’ютерного проектування (CAD-системи) в процесі конструювання деталей машин і елементів конструкцій, готувати необхідний комплект технічної документації відповідно до стандартів; вміння проектувати машини і конструкції з урахуванням вимог забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності та безпеки, забезпечення надійності й зносостійкості вузлів і деталей машин; здатність розробляти техніко-економічні обґрунтування машин і конструкцій, що проектуються.

6. Знання основних положень науково-педагогічної діяльності; вміння готувати доповіді, виступи, презентації; володіння культурою мовлення; здатність приймати безпосередню участь у навчальній і навчально-методичній роботі кафедр і інших навчальних підрозділів, брати участь в розробці програм навчальних дисциплін і курсів; здатність проводити навчальні заняття, лабораторні роботи, практичні заняття, приймати участь в організації науково-дослідної роботи студентів.

7. Володіння прийомами і методами роботи з персоналом, методами оцінки якості і результативності праці, здатність оцінювати витрати й результати діяльності науково-виробничого колективу, знаходити раціональні рішення при створенні конкурентоспроможної продукції; володіння повним

 

комплексом правових і нормативних актів в сфері безпеки, що стосуються професійної діяльності.

8. Вміння застосовувати інноваційні підходи з метою розвитку, впровадження і комерціалізації нових наукомістких технологій; здатність розробляти плани і програми організації інноваційної діяльності науково-виробничого колективу, вміння виконувати техніко-економічне обґрунтування інноваційних розділів науково-технічних проектів; вміння розробляти і реалізовувати проекти з інтеграції вузівської, академічної і галузевої науки з метою комерціалізації і впровадження інноваційних розробок на високотехнологічних промислових підприємствах; здатність брати участь в організації і проведенні інноваційного освітнього процесу.

9. Вміння консультувати інженерів-проектувальників, конструкторів, технологів та інших працівників промислових і науково-виробничих фірм з питань сучасних досягнень прикладної механіки, а також впровадження наукомістких комп’ютерних технологій (CAD/CAE-систем); вміння проводити науково-технічні експертизи розрахункових і експериментальних робіт.


7 - Програмні результати навчання
 
 1. Збирання та оброблення науково-технічної інформації, вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної проблеми прикладної механіки; аналіз поставленого завдання в галузі прикладної механіки на основі підбору і вивчення літературних джерел, змістовна постановка задач з прикладної механіки.
 2. Розроблення фізико-механічних, математичних і комп’ютерних моделей, призначених для виконання теоретичних і розрахунково-експериментальних досліджень і вирішення науково-технічних задач в галузі прикладної механіки.
 3. Підготовка і проведення розрахунково-експериментальних досліджень в галузі прикладної механіки на основі класичних і технічних теорій і методів, досягнень техніки і технологій, в перший чергу, з допомогою експериментального обладнання для проведення механічних випробувань, високопродуктивних обчислювальних систем і наукомістких комп’ютерних технологій (CAD/CAE-систем).
 

4. Визначення напрямків перспективних досліджень

з урахуванням світових тенденцій розвитку науки, техніки й технологій.

5. Виконання науково-технічних робіт в інтересах наукових організацій, підприємств промисловості, бізнес-структур та ін.

6. Складання описів виконаних досліджень і проектів, що розробляються, обробка, аналіз та інтерпретація результатів досліджень; підготовка даних для складання звітів і презентацій, написання доповідей, статей та іншої науково-технічної документації.

 1. Участь в підготовці і проведенні практичних та лабораторних занять, обчислювальних практикумів в якості навчально-допоміжного персоналу.
 2. Проектування машин і конструкцій на основі математичного і комп’ютерного моделювання з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності і безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів та деталей машин.
 3. Проектування деталей і вузлів з використанням програмних систем комп’ютерного проектування (CAD-систем) на основі ефективного поєднання передових CAD/CAE-технологій і виконання багатоваріантних CAE-розрахунків.
 4. Участь в роботах з техніко-економічного обґрунтування машин і конструкцій, що проектуються.
 5. Участь в роботах з складання окремих видів технічної документації на проекти, їх елементи і складальні одиниці.
 6. Проведення розрахунково-експериментальних досліджень з аналізу характеристик конкретних механічних об’єктів з метою раціональної оптимізації технологічних процесів.
 7. Участь у впровадженні технологічних процесів наукомісткого виробництва, контролю якості матеріалів, елементів та вузлів машин і установок, механічних систем різного призначення.
 8. Організація роботи, спрямованої на формування творчого характеру діяльності невеликих колективів, які працюють в сфері науково-дослідницької та проектно-конструкторської діяльності.
 9. Участь в роботах з пошуку оптимальних рішень при створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог динаміки і міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності.
 
 1. Розробка планів на окремі види робіт і контроль їх виконання.
 2. Консультації інженерів-проектувальників, конструкторів, технологів та інших працівників промислових і науково-виробничих фірм з сучасних досягнень прикладної механіки, з питань впровадження наукомістких комп’ютерних технологій (CAD/CAE-систем).
     


8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення При підготовці фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" залучено 12 осіб: 3 – доктори наук, 2 – професори та кандидати наук із стажем безперервної роботи в університеті 10 р. і є співавторами підручників (навчальних посібників) з грифом МОН ;
7 – кандидати наук, доценти.

Матеріально-технічне

забезпечення

Аудиторії та лабораторії кафедри оновлено науково-дослідними стендами, спеціальним обладнанням, комп’ютерною технікою, зокрема верстатами токарної, фрезерної, свердлильної, шліфувальної, хонінгувальної, розточної груп. Комп’ютерний клас оновлено сучасною комп’ютерною технікою з можливістю роботи із потужними програмами. Забезпечення житлом іногородніх студентів університету здійснюється в трьох гуртожитках.

Інформаційне та

навчально-методичне

забезпечення

Наявні:

- електронний фонд навчально-методичного забезпечення дисциплін (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні посібники);

-        електронний архіву ТНТУ (монографії, статті, автореферати);

- всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету, або безпосередньо у залах бібліотеки.

Методичне забезпечення навчального процесу розміщується у електронному репозитарії університетуELARTU, яке є у вільному доступі.

Електронні курси дисциплін кафедри технології машинобудування розміщуються та доступні для студентів у системі електронного та дистанційного навчання ATUTOR.


9 - Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки, укладених з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Харківським національним університетом радіоелектроніки, Житомирський державним університетом ім. І. Франка, Хмельницьким національним університетом, Запорізьким національним університетом та ін.

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівців університетів України на умовах індивідуальних договорів.

Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Університет має договори про наукову і академічну співпрацю з Вроцлавським університетом технологій (Польща), Університетом Зітау-Гоерліц (Німеччина), Технічним університетом у місті Ліберець (Чехія), Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина). З 2015 року розпочато співпрацю з Роттердамським університетом прикладних наук (Нідерланди).

В рамках проекту Tempus Tacis JEP_26182_2005 «EU-UA Master Degree in Software Engineering» «Європейсько-Українська магістратура з програмного забезпечення» розроблені узгоджені програми підготовки магістрів та докторів філософії, проводяться літні школи.

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмах проекту Еразмус + KA107 кредитна мобільність спільно з Господарською академією ім. Д. А. Ценова м. Свіштов (Болгарія), Університетом Південної Богемії (Чеська Республіка).

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі за програмою ЄС ЕразмусМундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.


2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Форма

підсумк.

контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Іноземна мова фахового спрямування 4,0 залік
ОК 2. Інтелектуальна власність 4,0 залік
ОКЗ. Педагогіка та етика професійної діяльності 4,0 залік
ОК 4. Механіка руйнування матеріалів і конструкцій 4,0 екзамен
ОК 5. Проектування машинобудівних виробництв 4,0 екзамен
ОК 6. Проектування технологічної оснастки 4,0 залік
ОК 7. Науково-дослідницька практика 9,0 диф. залік
ОК 8. Переддипломна практика 7,5 диф. залік
ОК 9. Науково-педагогічна практика 6,0 диф. залік
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 46,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1. Наукові дослідження і теорія експерименту 3,0 залік
ВБ 2. Проектування заготовок 3,0 залік
ВБ 3. Математичне моделювання технологічних процесів 3,0 екзамен
ВБ 4. Надійність машин 4,0 екзамен
ВБ 5. Організація виробництва 4,0 екзамен
ВБ 6. Технологічна підготовка виробництва 4,0 екзамен
ВБ 7. Технологія ремонту та відновлення деталей машин 3,0 екзамен
Загальний обсяг вибіркових компонент: 24,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 70,5


2.2 Структурно-логічна схема ОП


3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: магістр прикладної механіки, інженер-механік за спеціальністю 131 «Прикладна механіка».

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7
ЗК 1 + + +           + +            
ЗК 2 + + +           +         +    
ЗК 3   +         +     +            
ЗК 4 +                              
ЗК 5   +     +                 + +  
ЗК 6   + +         +                
ЗК 7                       +        
ФК 1       +   + + +   + + + +     +
ФК 2       +         + +   +   +    
ФК 3       +   +           +        
ФК 4         +           + + +   +  
ФК 5       + +     +     + + + + + +
ФК 6     +           +              
ФК 7     +   +       +         + +  
ФК 8   + +   +         +       +    
ФК 9       + + +       + +   + + + +

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7
ПРН 1 + +   + + + + +   + + +       +
ПРН 2       +   +       + + + +     +
ПРН 3       +     +     +   +        
ПРН 4   +   +   +   +   +     +     +
ПРН 5   +   + + +       + + + +     +
ПРН 6 +       +         +            
ПРН 7 +   +           +         + +  
ПРН 8       + + +         + + +     +
ПРН 9         + +         +   +      
ПРН 10         +                 + +  
ПРН 11         + +   +     +       + +
ПРН 12       +   +       +   +       +
ПРН 13         +                 + + +
ПРН 14     +       +   +              
ПРН 15   +   +   +         + + + + +  
ПРН 16         +     +   +       + +  
ПРН 17       + + +       + +   + + + +
ПРН 18 + +   +   +       + + + +     +