^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

«Прикладна механіка»

Першого рівня вищої освіти

за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

галузі знань 13 «Механічна інженерія»

Кваліфікація: Бакалавр

ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ

РАДОЮ

(протокол №3 від " 26" 04 2016 р.)

Освітня програма вводиться в дію з 1 вересня2016 р.

Ректор ___________ / Ясній П.В. /

Тернопіль 2016 р.
ПЕРЕДМОВА

Розроблено робочою групою спеціальності 131 «Прикладна механіка» у складі:

 1. Васильків Василь Васильович – д.т.н., професор кафедри технології машинобудування – голова робочої групи.
 2. Дячун Андрій Євгенович, к.т.н., доцент кафедри технології машинобудування.
 3. Барановський Віктор Миколайович, д.т.н., професор кафедри технології та обладнання зварювального виробництва.

1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 131"Прикладна механіка"

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Кафедра технології машинобудування

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Бакалавр, технічний фахівець-механік

Офіційна назва освітньої програми Освітня програма спеціальності 131 «Прикладна механіка» галузі знань 13 «Механічна інженерія»
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 4 роки
Наявність акредитації

˗    Акредитаційна комісія України (Національне агентство з забезпечення якості вищої освіти)

˗    Україна

˗    Сертифікат про акредитацію РД-IV №2072267. Термін дії до 01.07.2024 р.

Цикл/рівень НРК України - 6 рівень, FQ-EHEA – перший цикл, EQFLLL – 6 рівень
Передумови Наявність повної загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мова(и) викладання Українська
Термін дії освітньої програми Термін дії до 01.07.2020р.
Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми http://tntu.edu.ua/storage/pages/00000484/op131b.pdf

2 - Мета освітньої програми
Формування особистості фахівця, здатного розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми прикладної механіки, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
3 - Характеристика освітньої програми

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

13 «Механічна інженерія»

131«Прикладна механіка»

Орієнтація освітньої програми

Освітньо-професійна

Основний фокус освітньої програми та спеціалізації

Спеціальна освіта в галузі 13 «Механічна інженерія» спеціальності 131«Прикладна механіка»

Ключові слова: виробництво, технологія, обладнання

Особливості програми Інтеграція загально-технічної та спеціальної технічної підготовки при професійній діяльності у виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, дільниць, що забезпечують виробництво, експлуатацію та обслуговування широкої номенклатури машин.

4 - Придатністьвипускників до

працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування Механік, механік виробництва, механік дільниці, механік з ремонту устаткування, технік з інструменту, технік-конструктор (механіка), технік-технолог (механіка), технік-конструктор.
Подальше навчання Можливість навчання за програмою другого циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK. (магістратура спеціальності 131 “Прикладна механіка”)

5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання

Пасивні (пояснювально-ілюстративні); активні (проблемні, ігрові, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні саморозвиваючі) – за домінуючими методами та способами навчання.

Колективного та інтегративного навчання – за організаційними формами.

Позиційного та контекстного навчання, технологія співпраці – за орієнтацією педагогічної взаємодії.

Оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-х бальною («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «незараховано») системами.

Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль.

Форми контролю: усне та письмове опитування, тестові завдання, розрахунково-графічні роботи, курсові роботи та проекти, лабораторні звіти, презентації, звіти з практик та науково-дослідних робіт, атестаційний іспит.

тощо.

6 - Програмні компетентності

Інтегральна

компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі прикладної механіки або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів динаміки, міцності, стійкості, раціональної оптимізації, довговічності, надійності та безпеки машин, конструкцій, споруд, установок, агрегатів, устаткування, приладів і їх елементів; застосування інформаційних технологій, наукомістких комп’ютерних технологій, систем автоматизованого проектування, програмних систем інженерного аналізу і комп’ютерного інжинірингу; управління проектами, маркетингу і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)
 1. Володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення (ЗК1).
 2. Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну і письмову мову (ЗК2).
 3. Здатність знаходити організаційно-управлінські рішення і бути готовим нести за них відповідальність (ЗК3).
 4. Здатність використовувати нормативні правові документи в своїй діяльності (ЗК4).
 5. Здатність до використання основних положень і методів соціальних, гуманітарних і економічних наук при вирішенні соціальних і професійних задач, здатність аналізувати соціально значущі проблеми і процеси (ЗК5).
 6. Здатність до володіння основними методами, способами і засобами отримання, зберігання, переробки інформації (ЗК6).
 7. Володіння однією з іноземних мов на рівні читання і розуміння науково-технічної літератури, здатність спілкуватися в усній і письмовій формах іноземною мовою (ЗК7).
 8. Вміння використовувати фундаментальні закони природи, закони природничо-наукових дисциплін і механіки в процесі професійної діяльності (ЗК8).
 9. Здатність володіти основними методами захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих, володіння культурою безпеки, екологічною свідомістю (ЗК9).
Фахові компетентності спеціальності (ФК)
 1. Здатність виявляти суть науково-технічних проблем, які виникають в ході професійної діяльності і залучати для їх рішення відповідний фізико-математичний апарат (ФК1).
 2. Вміння застосовувати фізико-математичний апарат, теоретичні, розрахункові і експериментальні методи досліджень, методи математичного і комп’ютерного моделювання в процесі професійної діяльності (ФК 2).
 3. Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи і вирішувати науково-технічні завдання в галузі прикладної механіки на основі досягнень техніки і технологій, класичних і технічних теорій і методів, фізико-механічних, математичних і комп’ютерних моделей, володіння високим ступенем адекватності до реальних процесів, машин і конструкцій (ФК 3).
 
 1. Здатність виконувати описи виконаних розрахунково-експериментальних робіт та проектів, обробляти і аналізувати отримані результати, готувати дані для складання звітів і презентацій, написання доповідей і іншої науково-технічної документації (ФК 4).
 2. Здатність застосовувати програмні засоби комп’ютерної графіки і візуалізації результатів науково-дослідницької діяльності, оформляти звіти і презентації, готувати реферати, доповіді і статті з допомогою сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку (ФК 5).
 3. Здатність брати участь в проектуванні машин і конструкцій, в тому числі і з використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій їх виконання багатоваріантних розрахунків (ФК 6).
 4. Здатність брати участь в роботах з техніко-економічного обґрунтування машин і конструкцій, що проектуються, з складання окремих видів технічної документації на проекти та їх елементи (ФК 7).
 5. Здатність виконувати розрахунково-експериментальні роботи з багатоваріантного аналізу характеристик конкретних механічних об’єктів з метою оптимізації технологічних процесів (ФК 8).
 6. Здатність брати участь в роботах з пошуку оптимальних рішень при створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог динаміки і міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності (ФК 9).
 7. Володіння культурою професійної безпеки, вміння ідентифікувати небезпеки і оцінювати ризики в сфері своєї професійної діяльності (ФК 10).

7 - Програмні результати навчання
 

1. Здатність до збирання та оброблення науково-технічної інформації, вивчення передового вітчизняного і зарубіжного досвіду з обраної проблеми прикладної механіки; аналіз поставленого завдання в галузі прикладної механіки на основі підбору і вивчення літературних джерел (ПРН 1).

2.   Здатність брати участь у розробленні фізико-механічних, математичних і комп’ютерних моделей, призначених для виконання досліджень і рішення науково-технічних завдань (ПРН 2).

3.   Здатність брати участь у розрахунково-експериментальних роботах в сфері прикладної механіки у складі науково-дослідної групи на основі класичних і технічних теорій і методів, досягнень техніки і технологій, в першу чергу, за допомогою експериментального устаткування для проведення механічних випробувань, високопродуктивних обчислювальних систем і наукомістких комп’ютерних технологій (ПРН 3).

4.   Вміння складати описи виконаних розрахунково-експериментальних робіт і проектів, що розробляються, виконувати обробку і аналіз отриманих результатів, підготовку даних для складання звітів і презентацій, підготовку доповідей, статей і іншої науково-технічної документації, в тому числі і з використанням сучасних офісних інформаційних технологій, текстових і графічних редакторів, засобів друку (ПРН 4).

5.   Здатність брати участь в проектуванні машин і конструкцій з метою забезпечення їх міцності, стійкості, довговічності і безпеки, забезпечення надійності і зносостійкості вузлів і деталей машин (ПРН 5).

6.   Участь у проектуванні деталей і вузлів з використанням програмних систем комп’ютерного проектування на основі ефективного поєднання передових технологій і виконання багатоваріантних розрахунків (ПРН 6).

7.   Участь у роботах з техніко-економічного обґрунтування машин і конструкцій, що проектуються (ПРН 7).

8.   Участь у роботах із створення окремих видів технічної документації на проекти, їх елементи та складальні одиниці (ПРН 8).

9.   Проведення розрахунково-експериментальних робіт з аналізу характеристик конкретних механічних об’єктів (ПРН 9).

10.Участь у роботах з розроблення та оптимізації технологічних процесів (ПРН 10).

 

11. Участь у впровадженні технологічних процесів наукомісткого виробництва, контролю якості матеріалів, елементів і вузлів машин і установок, механічних систем різного призначення (ПРН 11).

12.Участь у впровадженні результатів науково-технічних і проектно-конструкторських розробок в реальний сектор економіки (ПРН 12).

13.Участь в організації роботи, спрямованої на формування творчого характеру діяльності невеликих колективів, які працюють в сфері прикладної механіки (ПРН 13).

14.Участь у роботах з пошуку оптимальних рішень при створенні окремих видів продукції з урахуванням вимог динаміки і міцності, довговічності, безпеки життєдіяльності, якості, вартості, термінів виконання і конкурентоспроможності (ПРН 14).

15.Участь в розробці планів на окремі види робіт і контроль їх виконання (ПРН 15).

                           8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення

При підготовці фахівціврівня освіти "бакалавр" залучено 36 осіб: 8 – доктори наук, професори; 27 – кандидати наук, доценти, 1 – старший викладач.

Матеріально-технічне

забезпечення

Аудиторії та лабораторії кафедри оновлено науково-дослідними стендами, спеціальним обладнанням, комп’ютерною технікою, зокрема верстатами токарної, фрезерної, свердлильної, шліфувальної, хонінгувальної, розточної груп. Комп’ютерний клас оновлено сучасною комп’ютерною технікою з можливістю роботи із потужними програмами. Забезпечення житлом іногородніх студентів університету здійснюється в трьох гуртожитках.

Інформаційне та

навчально-методичне

забезпечення

Наявні:

- електронний фонд навчально-методичного забезпечення дисциплін (підручники, навчальні посібники, конспекти лекцій, методичні посібники);

-        електронний архіву ТНТУ (монографії, статті, автореферати);

- всі ресурси бібліотеки доступні через сайт університету, або безпосередньо у залах бібліотеки.

Методичне забезпечення навчального процесу розміщується у електронному репозитарії університетуELARTU, яке є у вільному доступі.

Електронні курси дисциплін кафедри технології машинобудування розміщуються та доступні для студентів у системі електронного та дистанційного навчання ATUTOR.

9 - Академічна мобільність
Національна кредитна мобільність

Національна кредитна мобільність в рамках договорів про встановлення науково-освітянських відносин для задоволення потреб розвитку освіти і науки, укладених з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Харківським національним університетом радіоелектроніки, Житомирський державним університетом ім. І. Франка, Хмельницьким національним університетом, Запорізьким національним університетом та ін.

Допускаються індивідуальні угоди про академічну мобільність для навчання та проведення досліджень в університетах та наукових установах України.

До керівництва науковою роботою здобувачів можуть бути залучені провідні фахівців університетів України на умовах індивідуальних договорів.

Кредити, отримані в інших університетах України, перезараховуються відповідно до довідки про академічну мобільність.

Міжнародна кредитна мобільність

Університет має договори про наукову і академічну співпрацю з Вроцлавським університетом технологій (Польща), Університетом Зітау-Гоерліц (Німеччина), Технічним університетом у місті Ліберець (Чехія), Технічним університетом м. Дрезден (Німеччина). З 2015 року розпочато співпрацю з Роттердамським університетом прикладних наук (Нідерланди).

В рамках проекту Tempus Tacis JEP_26182_2005 «EU-UA Master Degree in Software Engineering» «Європейсько-Українська магістратура з програмного забезпечення» розроблені узгоджені програми підготовки магістрів та докторів філософії, проводяться літні школи.

Індивідуальна академічна мобільність можлива за рахунок участі у програмах проекту Еразмус + KA107 кредитна мобільність спільно з Господарською академією ім. Д. А. Ценова м. Свіштов (Болгарія), Університетом Південної Богемії (Чеська Республіка).

Індивідуальна академічна мобільність на конкурсній основі за програмою ЄС ЕразмусМундус 545653-EM-1-2013-1-PL-ERA MUNDUS-EMA21 «Ініціатива технічних університетів Кавказького та Атлантичного регіонів в забезпеченні високих освітніх стандартів».

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти Навчання іноземних студентів проводиться на загальних умовах або за індивідуальним графіком.

2. Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність

2.1. Перелік компонент ОП

Код н/д Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Кількість

кредитів

Форма

підсумк.

контролю

1 2 3 4
Обов’язкові компоненти ОП
ОК 1. Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 4,0 екзамен
ОК 2. Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання 4,0 екзамен
ОК 3. Вища математика 15,0 екзамен
ОК 4. Гідравліка, гідро- та пневмопривід 4,0 залік
ОК 5. Деталі машин 8,0 екзамен
ОК 6. Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка 4,0 залік
ОК 7. Іноземна мова професійного спрямування 6,0 екзамен
ОК 8. Інформатика 6,0 екзамен
ОК 9. Історія та культура України 5,0 екзамен
ОК 10. Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка 9,0 диф. залік
ОК 11. Опір матеріалів 9,0 екзамен
ОК 12. Теоретична механіка 5,0 екзамен
ОК 13. Теоретичні основи теплотехніки 5,0 екзамен
ОК 14. Теорія механізмів і машин 4,0 екзамен
ОК 15. Теорія технічних систем 4,0 залік
ОК 16. Техноекологія та цивільна безпека 4,0 диф. залік
ОК 17. Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство 8,0 екзамен
ОК 18. Українська мова (за професійним спрямуванням) 5,0 екзамен
ОК 19. Фізика 12,0 залік
ОК 20. Фізичне виховання 0,0 -
ОК 21. Філософія 4,0 екзамен
ОК 22. Хімія 4,0 залік
ОК 23. Основи технологій зварювання 4,0 залік
ОК 24. Технологічні основи машинобудування 4,0 екзамен
ОК 25. Виробнича практика 3,0 диф. залік
ОК 26. Ознайомча практика 3,0 диф. залік
ОК 27. Технологічна практика 3,0 диф. залік
ОК 28. Стажування з фаху 7,5 диф. залік
Загальний обсяг обов'язкових компонент: 153,5
Вибіркові компоненти ОП
ВБ 1. Економіка підприємства 3,0 залік
ВБ 2. Експлуатація та обслуговування машин 4,0 залік
ВБ 3. Іноземна мова професійно-ділового спрямування 10,0 екзамен
ВБ 4. Основи права 3,0 залік
ВБ 5. Вступ до фаху 6,0 залік
ВБ 6. Комп'ютерні технології в машинобудуванні 4,0 залік
ВБ 7. Математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ 3,0 залік
ВБ 8. Металообробне обладнання 3,5 екзамен
ВБ 9. Механоскладальні дільниці та цехи 4,0 екзамен
ВБ 10. Основи технічної творчості та наукових досліджень 4,0 залік
ВБ 11. Ріжучий інструмент 4,0 екзамен
ВБ 12. Теоретичні основи технології виробництва деталей та складання машин 8,5 екзамен
ВБ 13. Теорія різання 4,0 екзамен
ВБ 14. Техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень 4,0 залік
ВБ 15. Технологічна оснастка 4,0 екзамен
ВБ 16. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин 4,0 залік
ВБ 17. Технологія автоматизованого виробництва 3,0 залік
ВБ 18. Технологія обробки деталей тиском 4,0 екзамен
ВБ 19. Технологія обробки типових деталей та складання машин 5,0 екзамен
Загальний обсяг вибіркових компонент: 85,0
ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 238,5


2.2 Структурно-логічна схема ОП


3. Форма атестації здобувачів вищої освіти

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 131 «Прикладна механіка» проводиться у формі екзамену з фаху, завершується здачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня бакалавра із присвоєнням кваліфікації: Технічний фахівець-механік.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

4. Матриця відповідності програмних компетентностей

компонентам освітньої програми

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 ОК 21 ОК 22 ОК 23 ОК 24 ОК 25 ОК 26 ОК 27 ОК 28 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 ВБ 8 ВБ 9 ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 ВБ 16 ВБ 17 ВБ 18 ВБ 19
ЗК 1                 +                       +                                                    
ЗК 2                 +                 +                                                          
ЗК 3                                                         + +                       +          
ЗК 4   +                                                           +                              
ЗК 5                                         +               +       +                            
ЗК 6               +                                                   +                          
ЗК 7             +                                               +                                
ЗК 8     +     +               + +   +   +     + +                                   +            
ЗК 9 +                             +       +                                                      
ФК 1     +             + +               +                                                        
ФК 2     +     +       +                 +                             + +     +                  
ФК 3       + +         + + +                     +   + + + +   +     +                            
  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 ОК 21 ОК 22 ОК 23 ОК 24 ОК 25 ОК 26 ОК 27 ОК 28 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 ВБ 8 ВБ 9 ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 ВБ 16 ВБ 17 ВБ 18 ВБ 19
ФК 4                                                 + + + +   +         +   +               +    
ФК 5               +   +                                               + +                        
ФК 6         +                                     +                                       + + + +
ФК 7                                                         +               +         +          
ФК 8                                               +                     +       + +              
ФК 9 +       +                     +                                                     +   +    
ФК 10 +                             +                 + + + +                                      

5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої програми

  ОК 1 ОК 2 ОК 3 ОК 4 ОК 5 ОК 6 ОК 7 ОК 8 ОК 9 ОК 10 ОК 11 ОК 12 ОК 13 ОК 14 ОК 15 ОК 16 ОК 17 ОК 18 ОК 19 ОК 20 ОК 21 ОК 22 ОК 23 ОК 24 ОК 25 ОК 26 ОК 27 ОК 28 ВБ 1 ВБ 2 ВБ 3 ВБ 4 ВБ 5 ВБ 6 ВБ 7 ВБ 8 ВБ 9 ВБ 10 ВБ 11 ВБ 12 ВБ 13 ВБ 14 ВБ 15 ВБ 16 ВБ 17 ВБ 18 ВБ 19
ПРН 1     +       + +     + +             +                       +     +                          
ПРН 2     + + + +       + + +             +         +           +       + +     +           + + + +
ПРН 3         +                                     +                       +     + +       + + + +
ПРН 4               + + +               +     +                     +   + +                        
ПРН 5     +     +             + + +   +   +     + +                                   +            
ПРН 6       + +           + +                                   +     +                     +      
ПРН 7                                                         +                         +          
ПРН 8         + +         +   +                               +     +       + +   +       +        
ПРН 9         + +         + + + +                               +         + +     +       + +      
ПРН 10                                               +                               +       + + + +
ПРН 11   +     +                                     +                               +       + + + +
ПРН 12                                             + + + + + +   +       +   + +   +       + + + + +
ПРН 13                             +         +                                     +                
ПРН 14 + +   + + +       + + + + +   + +                         +       + + +           +          
ПРН 15   +                                                                       +       +