^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

Завідувачем кафедри технології машинобудування, д.т.н., проф. Пилипцем М.І. створена наукова школа, основними науковими напрямками якої є розроблення наукових основ проектування багатофункціональних шнекових механізмів; розроблення конструкцій і технології виготовлення транспортних технологічних машин і систем машин; дослідження засобів механізації та автоматизації технологічних процесів виготовлення гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин, створення і дослідження конструктивно-силових параметрів приводів машин і механізмів. Під його керівництвом  захищено 6 кандидатських (здобувачі  Паньків М.Р., Васильків В.В., Гудь В.З., Левкович М.Г., Гагалюк А.В., Кучвара І.Б.) і одна докторська  (здобувач Васильків В.В.) дисертації зі спеціальності  05.02.08 – технологія машинобудування. Він також є головою спеціалізованої вченої ради К 58.052.03 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.02.08 «Технологія машинобудування», 05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти», 05.05.05 «Піднімально-транспортні машини». При кафедрі функціонує науково-дослідна лабораторія СТІМ.

З 2006 року наукові дослідження на кафедрі здійснювались  в рамках виконання таких держбюджетних тем  та госпдоговорів:  “Розробка та дослідження технологій формоутворення профільних гвинтових елементів технічного обладнання”, № держ. реєстр.0104U000640; “Автоматизоване проектування технологічних інновацій на основі розробки та використання методів уніфікаційного синтезу”, № держ. реєстр.0107U009227; “Дослідження методів генетики для аналізу і синтезу технологічних інновацій на прикладі процесів формоутворення широкосмугових гвинтових заготовок”, № держ. реєстр.0109U002300; “Уніфікаційний синтез прогресивних способів кінетопластичного формоутворення широкосмугових гвинтових заготовок”, № держ. реєстр.0111U00258900; “Розробка та впровадження енергоефективних конструкцій та ресурсозберігаючих технологій виготовлення смугових гвинтових спіралей енергетичних установок”, № держ. реєстр. 0113U000255, “Розробка науково-технічної документації на конструкцію і технологію виготовлення робочих елементів багатовиткового гвинтоподібного циклона” (г/д 349-14); “Механіко-технологічні основи проектування транспортно-технологічних систем коренезбиральних машин”, № держ. реєстр. 0102U002302; “Розробка теорії та дослідження транспортно-технологічних та перевантажувальних систем з розділеними потоками”, № держ. реєстр.0105U000742; “Розроблення конструкцій і технологій виготовлення спеціальних різнопрофільних гвинтових робочих органів машин на основі ресурсозберігаючих технологій”, № держ. реєстр.0110U002264; “Енергоефективні гвинтові робочі органи сільськогосподарських машин з розширеними технологічними можливостями”, № держ. реєстр.0112U002202; “Системне моделювання та синтез машин та пристроїв для транспортування і технологічної обробки насипних вантажів”, № держ. реєстр. 0114U001307; “Система автоматизованого уніфікаційного синтезу високоефективних технологічних інновацій”, грант президента України, № держ. реєстр. 0107U009227.

Отримані на кафедрі технічні рішення внесено до Державного реєстру завершених технологій (№ держ. реєстр.0615U000066).

Викладачами кафедри починаючи з 2006 року опубліковано понад 350 праць, з них 5 монографій, 2 підручника під грифом МОН, 95 наукових статей, 113 патентів України на винаходи та корисні моделі, 67 матеріалів та тез наукових, науково-практичних та науково-технічних конференцій, семінарів та симпозіумів, 62 праці навчально- методичного характеру (зокрема 16 навчальних посібників), 6 праць у каталогах інноваційних та інвестиційних пропозицій. Окремі видання включені в такі міжнародні наукометричні бази даних, депозитарії і пошукові системи: Open Academic Journals Index, Index Copernicus, Directory of Research Joiunals Indexing, ResearchBib, Polska Bibliografia Naukowa, Kubon & Sagner,Genamics JournalSeek, РИНЦ, Google Scholar, CiteFactor Academic Scientific Journals, Scopus, Web of Science Core Collection,  та ін.

За активну винахідницьку діяльність 3-ом викладачам кафедри (Васильків В.В., Радик Д.Л., Дячун А.Є.) присвоєно почесні звання “Кращий винахідник Тернопільської області”.

Займаються науково-дослідною роботою і студенти, зокрема, за результатами якої  студент  Дудін С.В. у м. Харків здобув друге місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з напрямку "Машинознавство" 2007/2008 н.р. за що нагороджений дипломом другого ступеня, а за результатами конкурсу доповідей студенти Харів М. (9-та науково-технічна конференція ТДТУ імені Івана Пулюя, 2006),  Бригадир Б., Дудін С.В. (науково-технічна конф. “Інформаційні системи і технології 2007вЄвропейському університеті), Бобрик В. (Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція ТНТУ ім. І. Пулюя, 2008 р.) нагороджені почесними грамотами.