^На початок

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


ОТРИМАТИ ЯКІСНУ ОСВІТУ - ЦЕ РЕАЛЬНО

ЯКІСНА ОСВІТА - ПЕРСПЕКТИВНА РОБОТА

ТИ ОБИРАЄШ СВОЄ МАЙБУТНЄ

ДАВАЙ КРОКУВАТИ В МАЙБУТНЄ РАЗОМ З НАМИ

НАВЧАЙСЯ, ЗДОБУВАЙ ТА ПЕРЕМАГАЙ!

Get Adobe Flash player

  Рівень розвитку машинобудування держави визначає її економічну та оборонну могутність, а спеціальність «Технологія машинобудування» є базовою серед інженерних спеціальностей.

         Напрям базової вищої освіти: 6.0902 «Інженерна механіка»

         Спеціальність: 7.090202 «Технологія машинобудування»

         Спеціалізація: «Технологія  ремонту  та  сервісного  обслуговування автомобілів»

         Студенти спеціальності 7.090202 «Технологія машинобудування» навчаються за багатоступеневою підготовкою:

       ●бакалавр
             (чотири роки навчання);

       ● спеціаліст
             
(один рік навчання після одержання диплома бакалавра);

        магістр
             (один рік підготовки після одержання диплома спеціаліста або бакалавра).

         Підготовка фахівців проводиться на денній та заочній формах навчання, за державними замовленнями та на контрактній основі з оплатою за навчання, як фізичними так і юридичними особами.

         

На сучасному етапі науково-технічного розвитку студент-випусник машинобудівного фаху повнинен володіти цілою низкою знаннь і практичних навичок в сфері інформаційних технологій, а саме:

 

 • вміти створювати інтегровані текстові, табличні, ілюстративні та графічні документи;
 • працювати з базами даних та інформаційними ресурсами різного призначення;
 • володіти технологією конструювання деталей і виробі на основі тривимірного моделювання;
 • володіти методикою автоматизованого проектування технологічних процесів;
 • володіти методами автоматизовнаого виконання розрахунків, математичного моделювання і методами прийняття рішень.

В зв'язку з цим на кафедрі викладають дисципліни:

 • математичне моделювання інженерних задач на ЕОМ;
 • технологія автоматизованого виробництва;
 • основи технічного творення і наукових досліджень;
 • математичне моделювання технологічних процесів;
 • системи автоматизованого проектування технологічних процесів;
 • сучасні технології в машинобудуванні;
 • гнучке автоматизоване виробництво;
 • технологія виробництва на верстатах з ЧПК;
 • програмування обробки на верстатах з ЧПК;
 • комп’ютерна підготовка;
 • основи наукових досліджень і теорія експерименту;
 • сучасні методи проектування виробництва заготовок;
 • проектування автоматизованих машинобудівних виробництв;
 • програмне забезпечення механічної обробки на верстатах з ЧПК;
 • моделювання і дослідження техпроцесів механоскладального виробництва;
 • програмне забезпечення комп’ютерно-інтегрованих технологій;
 • автоматизовані системи керування технологічними процесами;
 • організація комп’ютерно-інтегрованого виробництва;
 • автоматизовані системи керування і контролю в машинобудуванні;
 • основи комп’ютерних технологій в машинобудуванні;
 • інформаційні системи та комплекси механоскладальних виробництв;
 • автоматизовані системи технологічної підготовки виробництва;
 • технічні засоби комп’ютерних технологій;
 • автоматизоване проектування технологічного оснащення.

Для забезпечення навчального процесу співробітниками кафедри оформлено всю необхідну документацію, розроблено робочі програми, конспекти лекцій, методичних вказівок до практичних, лабораторних та самостійних занять. Ведеться робота з розроблення та впровадження нових технологій навчання, орієнтованих, насамперед, на використння комп'ютерної техніки. З окремих дисциплін розроблені автоматизовані навчальні системи і тести, які розміщені на сервері дистанційного навчання ТНТУ та в лабораторіях кафедри.
На кафедрі проводиться цілеспрямована діяльність з придбання обладнання, комп'ютерної техніки і програмного забезпечення для забезпечення навчального процесу. Зокрема, останнім часом придбано програмне забезпечення:

 • cистема 2- і 3-вимірного параметричного моделювання T-FLEX CAD;
 • cистема технологічного проектування T-FLEX/ТехноПро, призначення для формування технологічних процесів широкого призначення в діалоговому і напівавтоматичному режимах;
 • система розробки керуючих програм для верстатів з ЧПК T-FLEX ЧПУ;
 • комплект навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення "Автоматичне управління процесами обробки матеріалів різанням".

 

Студенти отримують високий рівень теоретичних знань і практичних навичок інженерних дисциплін, а також основ управління та бізнесу, маркетингу і менеджменту, обчислювальної техніки і комп'ютерних технологій. Одночасно з вищою освітою всі студенти денного відділення здобувають робочу професію верстатника (отримання посвідчення токаря) і автомобіліста (отримання прав на водіння автомобілем).

        Для випускників, які хочуть займатися науковою роботою, при кафедрі функціонує аспірантура і спеціалізована вчена рада по захисту кандидатських дисертацій.

        Здобуваючи фахову освіту студенти мають змогу заочно паралельно навчатись на іншій спеціальності і отримати ще один диплом, а також навчатися екстерном. У випадку успішного навчання Ви маєте унікальну можливість навчатися та проходити стажування за кордоном, так як Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя є членом Європейської Асоціації Університетів Європи.